Translation Assistance Contact Form

NW Natural would appreciate hearing from you about climate change. If you are interested in learning more about what we are doing and how to give us feedback in a language other than English, please submit the following form and we will be in touch.

A NW Natural le gustaría conocer su opinión sobre el cambio climático. Si le interesa saber más sobre lo que estamos haciendo y cómo puede darnos su opinión en un idioma que no sea inglés, envíe el siguiente formulario y nos comunicaremos con usted.

NW Natural đánh giá cao việc lắng nghe ý kiến từ quý vị về biến đổi khí hậu. Nếu quý vị quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang thực hiện và cách thức gửi phản hồi cho chúng tôi bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, vui lòng gửi mẫu sau đây và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị.

NW Natural希望听到您关于气候变化的信息。如果您有兴趣详细了解我们正在做什么以及如何用英语以外的语言向我们提供反馈,请提交以下表格,我们将与您联系。

NW Natural хотели бы узнать ваше мнение по поводу изменения климата. Если вы хотите узнать больше о том, что мы делаем и как связаться с нами на языке, отличном от английского, пожалуйста, заполните следующую форму, и мы с вами свяжемся.